Klantenservice

Ik kan hier allerlei regels opschrijven over wat wel of wat niet mag, maar dat is helemaal niet leuk. Wanneer je een klacht hebt of niet blij bent met het binnengekomen product, twijfel niet en neem contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen of een mail sturen naar info@bynontie.nl
Samen zoeken wij dan een oplossing en ontvang je van mij de instructies voor het retour zenden met bijhorend retouradres.

Jij blij, ik blij, iedereen blij :) 

PS: De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening, tenzij ik een fout heb gemaakt met de orderverwerking. Zodra ik de producten in goede staat en originele verpakking retour heb ontvangen stuur ik een mail en krijg je jouw geld teruggestort. Graag de retouren verzenden binnen de termijn van 14 dagen. (zie ook de pagina retouren)
Natuurlijk hanteer ik ook 'echte' algemene voorwaarden. Een lange saaie tekst, maar ook By Nontie moet zich aan de wettelijke regels houden.

Wil je ze echt doornemen? Pak een gemakkelijke stoel, een kop koffie of thee en lees ze hier:

 

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N

Algemene Voorwaarden van By Nontie.
Versie geldig vanaf juli 2019

 

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van By Nontie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van By Nontie. Op verzoek zend ik u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. By Nontie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door By Nontie erkend.
1.4 By Nontie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.1a Levering vindt normaal gesproken plaats na betaling binnen 48 uur tenzij anders vermeld.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal By Nontie bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van By Nontie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door By Nontie geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3 Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn | herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan By Nontie heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.2 De afnemer wordt gevraagd, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij By Nontie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt By Nontie er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

5. Privacy

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij By Nontie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand.
By Nontie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 By Nontie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.
5.3 By Nontie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en Conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan By Nontie) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 15 dagen na levering aan By Nontie te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door By Nontie gegrond worden bevonden, zal By Nontie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Deze zal nooit hoger zijn dan het factuur bedrag.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt By Nontie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden By Nontie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van By Nontie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 By Nontie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen By Nontie en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ons op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 By Nontie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van By Nontie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

10. Aansprakelijkheid

10.1 By Nontie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.
 

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2022 By Nontie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel